Email & phone list of all members of DAMTP

Note: Please use the prefix 01223 on all numbers if calling from outside CMS,
and add to each email the suffix .cam.ac.uk or .ac.uk as appropriate.


Name Room Email Phone
V A Karamitsou G0.04 vak29@damtp (3)39896
P A Katsamba H2.04 pa335@damtp (7)66874
J. Keir BL.33 J.Keir@damtp (7)65317
M Kelemen G0.15 mk907@cam (7)66902
A.P.A. Kent F0.11 A.P.A.Kent@damtp (7)60379
A.J. Kiddle EL.06 A.J.Kiddle@damtp (7)64242
K Kikuchi H2.02 kk59@damtp (7)64078
A King No desk ak990@maths
C H A King B0.09 ck402@damtp (7)65253
C S Kirchhoff-Lukat B0.13 csk34@damtp (3)37909
J B Kirkegaard H0.04 jbk28@damtp (7)64051
J J V Kirklin B1.38 jjvk2@ddamtp.cam.ac.uk (7)65249
A Kisil G2.02 (7)60457
S Kissler G0.12 sk792@damtp (3)37876
P. Klepac G0.04 P.Klepac@damtp (3)39896
L.M. Koens H2.05 L.M.Koens@damtp ()00000
E.A. Kohnke No desk E.A.Kohnke@maths (7)65000
K Kornet BL.34 kk562@damtp (7)64292
N K Korsobo nkk28@damtp
L M Kreusser D0.07 L.M.Kreusser@damtp
E S Kruger H0.15 esk28@damtp (3)37858
M Kunesch B0.13 mk657@damtp (3)37876
D J Kunz G0.03 djk44@cam (3)39842